Son Dakika
banner1

Tarihi belge ortaya çıktı! Filistinli Araplar Türklere ihanet etti mi?

Son günlerde Filistinli Arapların 'Türklere ihanet ettiği' iddiasını çürüten arşiv belgesini Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, sosyal medya üzerinden, “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf” başlığıyla paylaştı.

KÜLTÜR/SANAT 14.10.2023, 11:23
Tarihi belge ortaya çıktı! Filistinli Araplar Türklere ihanet etti mi?

Araplar ve Filistinlilerin Türklere ihanet ettiği propagadasını çökerten bir arşiv belgesi ortaya çıktı. Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, Filistinli Arapların Türk devleti için savaşmaya hazır olduklarına dair telgrafı yayımladı.

Türk milleti ile Arap milletini düşmanlaştırma amacı güden “Araplar bizi arkadan vurdu”, "Filistinliler ihanet etti" gibi propagandaları çökerten bir arşiv kaydı ortaya çıktı.

f8tzv5xw8aa0xgr-1410202343484d89

KARDEŞLİĞİN KALP ATIŞI

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, arşivde yer alan belgeyi yayımladı.

Ünal'ın “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihî bir telgraf...” notuyla yayımladığı belgede, Filistinli Arapların Birinci Dünya Savaşı'na giren Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdaafasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.

f8tzv5dxeaabd0i-1410202324f878f3

"DİN VE DEVLET İÇİN CAN VE MALIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ"

Yayımlanan söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı.

Mahreci: Kudüs

Numara: 18211

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

aw05253101-141020239a7bc743

Düvel-i muazamaya karşı i'lan-ı cihâd hakkındaki fetvâ-yı şerîfeyi muhtevî emr-i âlî-i telgrafilerinin vürûduyla beraber bugün memleketin ulemâ ve eşrâfi ve me'mûrîn ve Asâkir-i Osmaniye ve Ahâlî-i İslâmiye Harem-i Şerîf havlusunda cem' ve da'vet ve fetâvâ-yı şerîfe kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifâlât-i fâika ile kırâ'at ve münderecâtı i'lân ve cihâdın fezâil ve mezâyâsı cümle hâzırûna ifhâm edilerek muhafaza-i dîn û devlet uğurunda fedâ-yı cân ve mâla hâzır ve müheyyâ olduklarını kemâl-i neşât ve hâhişle beyân eylemişlerdir. Müte'âkiben hâzırûn ve şu ihtifâle iştirak eden asâkir-i nusret-meâsir-i mülûkâne mûzika-i nişâne-i hamâset terennüm ederek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelân ile ve sancaklar ile kışla-i hümâyûna azîmetle orada dahi ulemâ ve hutebâ ve şu'arâ taraflarından hamâset-kârâne nutuklar ve du'âlar edilmiş ve o sırada tebe'a-i Osmaniye efrâd-1 gayr-i müslimesi dahi gelerek hissiyât-ı merbûtiyet ve sadâkatlarını izhâr eyledikleri gibi kışla-i hümâyûna da'vet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi zât-ı seniyye-i pâdişâhîye ta'zîmât ve muzafferiyet-i Osmâniye için temenniyât-i ihlâs-kârânede bulunmalarıyla kendi hükümdârlarına karşı da tarafımızdan tezkîr-i ta'zîmât ve muvâlât olunmuş ve ihtifâlât-ı mezkûre memleketde büyük bir hüsn-i telakkîye mazhariyetle hüsn-i hitâm bulunmuş olduğu ma'rûzdur.

Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [1]330 Kudüs Mutasarrıfı Macid

18 Kasım 1914

BOA., DH.SYS., 123-12/35

ARAPLAR ÇANAKKALE'DE DE TÜRKLERLE OMUZ OMUZA SAVAŞTI

Bir grup isyancıyı örnek göstererek "Araplar arkamızdan vurdu" ifadesiyle provokasyon yapan bazı gruplar, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Arapları ise görmezden geliyor. 

Yorumlar (0)
12
az bulutlu