Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

İnsanın Fabrika Ayarlarına Dönmesi

İnsanın yola çıkarken yanına aldığı şeyler kadar, yolda buldukları da kendisine değerli bir süreci hatırlatabilir. Buna göre Müslüman bir kişinin eğitimden hayatın her yanına değin yolda bulduklarını değerlendirme şansı bulunmaktadır....
17 Kasım 2022

DİLİN SINIRLARI VE ANLAŞILABİLİRLİK-TANRISAL GÜCÜ DİLİN SINIRLARINDA ANLATMAYA ÇALIŞMAK

            Vahyin gerek kurumsal ve gerekse de ilkesel dili olan yaşanmış öykü ve kıssalar özelinde hemen her yaşanmışlık kişisel sorumluluk ve yaşanabilirliği ifade eder. Bu yüzden, insan...
03 Ekim 2022

İnsan Bizzat Ümit Demektir

İnsanın olduğu yerde ümitten vaz geçemeyiz. Eğitim de bu ümidin taşınması anlamına gelmektedir. Din eğitiminin dinin kendisinin belli kural ve seviyede öğrenilmesi sürecini deruhte ettiğini bilirsek, bizim çalışmamızın ne denli değerli...
12 Eylül 2022

Yaşanan Hayata Farklı Bakabilmek

Tarihsel süreç içerisinde İbn Kemal'in biyolojik yapıyla da uygunluk arz eden yaşam merkezli görüşlerine yakın pek çok açıklamanın yapıldığı da görülmektedir. Haddizatında gerek İbn Kemal ve gerekse de Çağlı, ecel ve ömür anlayışlarını...
26 Temmuz 2022

Kaldır Ayrılığı Aradan

İman konusunda mevcut anlayışlarla çelişmek, yenilenmek demektir. Sabit fikirli olmak ise eskinin söylediğini tekrar etmek anlamına gelir. İman ile 'kesin inançlılık” yani değişmez dogmaları olma hâli birbiriyle uyumlu davranışlar...
17 Mayıs 2022

Uzakları Yakın Eden Tutumlar

Dünya hayatının süsü olan insan, diğer bütün varlıkları kendi amacı için kullanabilecek bir irade ve güce sahiptir. Onun bu kazanımını terbiye etmek ve sahip olduğu gücü dengelemek ise Yaratıcıya düşmektedir. Daha işin başında olan...
21 Nisan 2022

Kur’an’ın Zihin Coğrafyası

Kur'an'ın zihin coğrafyası denilince ilk önce Müslümanın meseleleri anlarken onunla olan ilişkisinden bahsederiz. Bu ilişkinin et ve tırnak gibi olması, Müslümanın zihnini inşa eden unsurların başında Kur'an'ın geldiğini...
01 Nisan 2022

Derdim Vardır İnilerim

Yüce Allah'ın nizamına göre dünya üzerinde kurulan düzende seçkinlik değil, kalite ve eylem farklılığı deruhte edilmiştir. Bazılarının havas ve seçkinlik iddiasının dayandığı ilke olan yaratılıştaki kalite bir kişi ve toplumu...
17 Mart 2022

Olanı Kavrarken Olacak Olanı Kaçırmamak

Söze yeryüzünün en değerli varlığı olan insana değinmeden başlamak haksızlık olurdu. O itibarla, insanın haklarını savunan bir Yüce Allah olgusuyla karşı karşıyayız. Zira bu donanımdaki insan, lehinde ve aleyhinde olanı daima bilir....
03 Mart 2022

Amacı Üzüm Yemek Olanlara Diskur

Amacı Üzüm Yemek Olanlara Diskur Kelâm, Allah'ı yolda bulan bir ilim değil, O'nun ilke, direktif ve önerileriyle yola çıkan bir ilimdir. Felsefe ise Tanrı'yı yolda bulan bir ilim olduğu içindir ki, Kelâm-Felsefe uzlaşmazlığı...
19 Şubat 2022

Hayra Ulaşma Sürecinde Katkı Babında Beşerin Olumlu Adımları

İnsanı yaratan Yüce Allah'ın onu 'başıboş bırakmadığı” asla unutulmamalıdır. Ve dahi ondan hesap sorulmayacağı da akla getirilmemelidir. Bununa birlikte O'nun tanımladığı 'mü'min” kategorisinde ilk olarak,...
07 Şubat 2022

Sağlıklı Olmak ve de Sağlıklı Düşünmek

Sağlıklı olmak ve de sağlıklı düşünmek, Yüce Allah'ın yarattığı nizamda normal olan şeylerin adıdır. Bunların kaybı hâlinde ise, hastalık ve de sağlıksız düşünme girdabına düşen bir insan ve dahi topluma daha yakından şahit...
02 Şubat 2022

Yolun Bu Yakasında İnsan ve Davranışına Dair Gözlemler

İnsanın özellikle de aklı başında dindar Müslümanların tarihsel süreçte yola çıkarken yanlarına aldıkları asıl değerlerin, her daim insanı insan yapan temel unsurlar olduğu unutulmamalıdır. Bu tutumun her ne olursa oldun insanı aslî...
06 Ocak 2022

İnsanın Anlam ve Hakikat Arayışı

            İnsanın Anlam ve Hakikat Arayışı Akıl sahibi olarak halk edilmiş olan insanın hakikati ortaya koyma adına değişik yardımlardan faydalandığı kuşkusuzdur. Bu çabanın hem öğrenen...
19 Kasım 2021

Kutsalla Entegre İnanç Tevhit

İnsanı Yüce Allah'a ve O'nun tasarımını yapmış olduğu düzene kolaylıkla entegre eden her bir kabule inanç demekteyiz. O sebepledir ki, bahsedilen nizama kolaylıkla uyumumuzu sağlayan inançlar, aynı zamanda sade, belirgin ve sahibine...
01 Kasım 2021

Daha İyi Bir Hayat İçin Tanıdık Refleksler

Derler ki; 'İltifat ağyaredir, dost acı söyler.” İşbu tespitten hareketle, özellikle gidişattan haz duymayan bizler için kulağa küpe sadedinde olması gereken bazı tespitleri yapmak suretiyle, hem dostlarımıza ve hem de kendimize bazı...
14 Ekim 2021

İnancın Bulanıklığına Dair

Her devir ve kişi hatta toplum için geçerli olacak şekilde, Tanrı ve insan ilişkisinin en sorunlu tarafı herhâlde beşer dindarlığının korunmasız hâli olan şirk olgusudur diyebiliriz. Bu olgunun insanlık tarihi boyunca hemen her dindarlığın...
27 Eylül 2021

İnsanlık ve de Dindarlıklarımızı Besleyen Değerlerden Hassasiyet

İnsanlık ve de Dindarlıklarımızı Besleyen Değerlerden Hassasiyet Hassasiyet, esasında insanlığımızı besleyen değerlerin başında gelir. Bu değerin içinde 'ötekinin yerine düşünebilme/kendini ötekinin yerine koyabilme” irade ve...
07 Eylül 2021

İnternet Ahlâkının Olası Problematiği

İnsanoğlu, merak eden bir varlıktır. O yüzden insanın yaratılış değeri durumunda olan 'merak duygusu”, insanın hem yapısında bulunmakta ve hem de insanın öğrenme iştiyakını besleyen bir tarafı bulunmaktadır. Yine bu duygunun insanın...
17 Ağustos 2021

Güç ve Meşrulaştırma Bağlamında Siyaset ve Ulemâ İlişkisinin Mâhiyeti

Sözlük anlamı gereği 'seyislik” yani 'at yetiştiriciliği” kelimesinden mülhem olan siyaset/siyasa terimi, zaman içinde ‘belli kurallar çerçevesinde yönetme' anlamına gelecek şekilde insanlar için de kullanılır olmuştur....
05 Ağustos 2021

Bayramlar Neyimiz Olur?

Birey ve toplumları ayakta tutan ve onların yaşama şanslarını daha da artıran hususların başında, kendileriyle özdeşleşen ve bir süre sonra 'ortak değer” kümesine dâhil olan kabul ve uygulamalar gelmektedir. Farklı bir açıdan, bahsedilen...
19 Temmuz 2021

Besleyici ve Makbul Dindarlıkların Ruhu

Bilebildiğimiz kadarıyla insanların dünya hayatını ve buna bağlı olarak da ebedî hayatlarını söz konusu eden kurumun adına din denilmektedir. İşin bir diğer veçhesine göre din denilince, sistemsel irade Yüce Tanrı'dan, uygulama ve...
11 Temmuz 2021

Ontolojik ve Epistemolojik Seviyeden Sosyal Hayatın Rutinliğine Kadın Konusu

Kadın konusu, her şeyden evvel insanlığın varlık bilinciyle doğrudan alakalı olan temel bir mevzudur. Her şeyden önce onu cinsiyet üzerinden değil, varlık ve var oluş değerleri üzerinden görmek lazımdır. Aksi takdirde yaşanan hayatın...
16 Haziran 2021

İçerik ve çevresel Kazanımları Bağlamında Din Olgusu

Daha işin başında bilmek ve demek lazımdır ki, insan, değer skalasında yaratılan varlıkların en tepesinde duran etkin bir varlıktır. Onun içindir ki, işin daha bidâyetinde mutlak manada bilinmelidir ki, bu proje, varlığı anlamlandıran tanrısal...
05 Haziran 2021