Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ / Son Makaleleri

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ / Bütün Yazıları

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Medeniyet Bağlamında Beşerin Yaşam Kaynakları

Medeniyet ve din ilişkisi, insanlığın en eski birleşimlerinden birisidir. Öyle ki insanlık denilince esas olarak medeniyet üretimleri akla gelmektedir. İnsanlığın ilk göz ağrısı pozisyonunda olan dinin medeniyetleri inşâ eden yapısı ve...
10 Nisan 2021

Sanal Dünyanın Ahlâkı, Kazanımları ve Problemleri

            Açıktan şahit olduğumuz üzere 21. Yüzyıl, kendi imkânlarıyla birlikte hayatımızdaki yerini almış bulunuyor. Buna göre pek çok yeni durumun yaşandığı söylenebilir. Muhataplarına...
28 Mart 2021

KUTSAL GELENEK PERSPEKTİFİ

İnsanımızın geçmiş algısını tahkim eden zihniyet, ne yazık ki sağlam ve dayanıklı kişilik inşâ eden bir yapıda değildir. Bunun pek çok nedeni olsa da, bizim için en güçlü neden 'kutsanan geçmiş” algısıdır diyebiliriz. Bu...
14 Mart 2021

Yaşayan Değerlerin İnşâsında Ömer Müslümanlığı’nın Rolü

Müslümanların uzun süreden beri 'özlenen karakter şemaları” diye bir yaklaşımı hatta derdi bulunmaktadır. Bu şemaların genel olarak geçmişten tevârüs edilerek oluşturulduğu görülmektedir. Hatta geçmişin mutlak manada yüceltilerek...
25 Şubat 2021

Beşerî ve Toplumsal Kaderimizin İlâhî Kodları

Kader meselesi, beşerin tek dini olan İslâm'ın değil, insanlığın meselesi olarak anlaşılmalıdır. Zira İslâm, bu meseleyi daha başından itibaren kucağında bulmuş ve değişik açıklamalarla konuyu izah etmeye gayret göstermiştir....
13 Şubat 2021

ALLAH’IN BOYASIYLA BOYANMAK: AKIL, BİLGİ ve İNANCIN UYUMU

Yazının başlığı, sadece 'en güzel söz” olmakla kalmayıp bunun yanında 'sözlerin en güzeli” de olan Kur'an'ın bir âyetinden mülhemdir. (Bakara, 2/138). Onun için 'Allah'ın boyası” yani 'sıbğatullah”...
30 Ocak 2021

Teknolojik Ümmetçiliğe Doğru

Derler ki, insanın kendisine yaptığını bütün dünya toplansa yapamaz. Tam da bunun gibi, çağımız insanı, kendi geliştirmiş olduğu teknolojinin esiri olma noktasına yaklaşmış bulunmaktadır. Ancak paradoksal olarak gelinen bu noktanın insanımıza...
17 Ocak 2021

Kapsayıcı ve Kuşatıcı Din Anlayışına Doğru

Din denilen olgunun kimsenin tekelinde olmadığının bilinmesi lazımdır. Ve dahi hiç kimse dinin sahibi gibi konuşma hakkına sahip değildir. Kişiler, ancak ve ancak din denilen kurumun bizlere sunduğu metinlerden anladıklarını öne sürebilirler....
02 Ocak 2021

MEVZİLERİ KORUMA TELAŞI

İnsanoğlunun tuhaf eğilimleri bulunmaktadır.  Bu eğilimleri sayesinde sahip olduğu mevzilerini koruma endişesi taşıdığı muhakkaktır. Bilimsel eleştirilerden tutun, sıradan karşı koymalara değin bu eğilimin başat unsurlarına sıklıkla...
19 Aralık 2020

LİNÇ KÜLTÜRÜNÜN ANATOMİSİ

Hemen her ortamda görüleceği şekliyle, hakikati bulmuş zihinlerin ürettiği hengâme, dogmatik uykusundan uyanmaya niyeti olmayanların ortalığı bulandırma çabası olarak kabul edilebilir. Bu tarzı içselleştirmiş olan zihinlerin düşünme,...
05 Aralık 2020

Din, kişi merkezli mi yoksa ilke merkezli midir?

Müslüman toplumların tasavvuf, sufizm, batınîlik ya da gnostisizm ve okültik eğilimler hakkındaki duruşu konusunda kafalarının oldukça karışık olduğu görülmektedir. Bu konuda ifrat ve tefrit arasında gidip gelen Müslüman zihin, kendi...
16 Kasım 2020

Şeytan, İnsan Hayatında Ne Yana Düşer?

İnsanın sadece dünya hayatına yatırım yapmasının en tanıdık ve de en çarpık bileşeni şeytandır. O nedenle dünya hayatının merkezinde hâsıl edilen insan-şeytan ilişkisi, esasında bir 'yatırım danışmanlığı” ilişkisi gibidir....
31 Ekim 2020

Din, Siyaset ve İnsan İlişkisinde Akıldan Beslenen Adımlar

Din nedir? Bu soru, hayatın akışına dokunmanıza fırsat verecektir. O nedenle dinin ne olduğu sorusunun cevabı, hayatın ne olduğunu izah eden en kestirme cevaptır diyebiliriz. Belki de sırf bu yüzden, din, 'hayatı inşâ eden her türlü...
18 Ekim 2020

Aklın Adaleti Kapsamında İnsanın Hak ve Sorumluluk Dengesi

Akleden dindarlığın akıl olgusuyla olan ilişkisi, insanın oksijenle olan ilişkisi gibidir. Bu ilişkiyi kesmek, insanı oksijensiz bırakacağı için ölümüne sebep olacaktır. Tıpkı bunun gibi, dindarlık süreçlerinde aklı devre dışı bırakan...
01 Ekim 2020

İYİ ve DAHA İYİ OLMAK İÇİN NELERİ ATLIYORUZ?

Hayatın kendine has basit kuralları vardır. Bunları görmemek, görememek, görmezden gelmek ya da görüp dikkate almamak, insana yaşanan hayatın herkesi bağlayan açık kuralları karşısında mağlubiyet duygusu vereceğinden, eziklik duygusuna...
21 Eylül 2020

HAYATİN REALİTESİNİ GÖREBİLMEK

Yaşadığımız hayatın bânisi, bu hayatı bazı temel yasalar üzerinde inşâ etmiştir. Bilgi elde etme yasaları gereği, bu gibi temel durumların zaman içinde öğrenilecek vasfı olup bu öğrenimi tecrübeye dönüştürecek akıllar sayesindehayata...
05 Eylül 2020

Kadına Şiddeti Hayatından Çıkarmak İsteyenlere Diskur

Şiddetin her türlüsü, hayatın arka sokaklarında unutulmaya yüz tutmalıdır. Yoksa zaman içinde savaş, tecziye vb. çok özel durumlara bağlı olarak ara sokaklarda dolaşması gereken bu yapı, merkez caddelerde dolaşır hâle gelir.Doğaldır...
23 Ağustos 2020

Özlemek, İnsanı Diri Tutan En Değerli Duygudur

Bu yazı, yakında çıkacak olan kitabımızın kısa bir özeti gibidir. Sosyo-kültürel katkı anlamında Rize'mize farklı bakışların yeniden hayat verdiği kitabımızın önsöz ve sonuç bölümlerinin yeniden harmanlanmasıyla oluşan bu...
09 Ağustos 2020

Trolcü Müslümanlık Özeline Dâvet Mi Yoksa Propaganda Mı Daha Faydalıdır?

Ortalık, uzun süredir garip bir şekilde ‘trolcu Müslümanlıklar'ın kavgasına sahne olmaktadır. Sahne dedimse, bunu, kelimenin tam anlamıyla 'tiyatro sahnesi” olarak kabul edebilirsiniz. Hayatı hem kendisine ve hem de başkalarına...
26 Temmuz 2020

ŞEYTANIN SAĞDAN YAKLAŞMASI

   Kavramın Kur'anî bir seyri olması, öncelikle bizlerin yani yaşayan insanların özellikle de inanmış insanların karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi haber veren ilâhî bir değinidir. Buna göre her kim ki Allah'tan başka...
08 Temmuz 2020

Düşmanına Benzemeyi Zorunlu Kılan Din Anlayışları

Hakikat arayışımızda bütün peygamberlerin getirilerinin ortak adı olan İslâm Dini'nin ana karakterini oluşturan ilâhî vahyin tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrelere odaklanmak, oldukça önemli bir aşamayı sağlayacaktır....
22 Haziran 2020

Marko Paşa Sendromu: İlkesizlik Din Adamlarından Gelirse Ne Yapılabilir!…

Son zamanlarda sıklıkla duyar olduğumuz veçhile, vahye doğrudan muhatap olmak ya da diğer bir deyişle meal okumanın sakıncalarından bahsediliyor olması, din hakkında hazin bir sürece evrildiğimizi göstermektedir. Zira bu düşünceyi dillendirenlerin...
14 Haziran 2020

Olup-Biteni Anlama Sorunumuz Mu Vardır? Ne Dersiniz!

Uzun süredir tuhaf bir eğilimin sanki hakikatmiş gibi sunulmasına şahit olmaktayız. O da, hakikat ya da gerçeğin izlerini eskide aramanın daha doğru bir tutum olacağı söylemleridir. Buna göre bugün için kucağımızda bulduğumuz hemen her...
04 Haziran 2020

İnsandan Vaz Geçmek Mümkün Değildir

Kâinatın incisi konumunda olan insanoğlu, kendisine sunulmuş olan yaşanmışlıklardan ve ilkesel bildirimlerden örnek alabilen ve aldığı örneklikler üzerinden yeni hayatlar inşâ edebilen bir varlıktır. Bu yapısıdır ki onu diğer yaratılmışların...
24 Mayıs 2020
açık